Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů na Mait.me a v našich mobilních aplikacích.

I.

Základní informace

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Spolek MAITREJA, IČ 19179600 se sídlem U Leskavy 730/32, 625 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  adresa: U Leskavy 730/32, 625 00 Brno

  email: info@mait.me

  telefon: +420 732 623 116

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresa, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhl přístup na naše webové stránky
  • jméno a příjmení (pouze pokud je vyplněno)
  • adresa bydliště (pouze pokud je vyplněno)
  • telefonní číslo (pouze pokud je vyplněno)
  • datum narození (pouze pokud je vyplněno)
  • pohlaví (pouze pokud je vyplněno)
  • data z vašeho profilu, spadají-li mezi osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR
  • v případě aplikace Mait Chat seznam telefonních čísel z Vašeho zařízení (pouze pokud jste udělili souhlas s jeho používáním)
 2. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na ochranu serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím a poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • provozování Vašeho profilu na https://mait.me (dále jen na www stránce),
 • použití dat z Vašeho profilu pro vytvoření algoritmu, upravujícího zobrazení ostatních dat na úvodní straně a jednotlivých podstránkách www stránky,
 • pokud používáte naši aplikaci MAIT Chat a souhlasíte s využitím seznamu kontaktů ve svém telefonu, pak:
  Aplikace MAIT Chat shromažďuje údaje ze seznamu kontaktů a odesílá je na https://mait.me k ověření, kteří lidé ze seznamu kontaktů mají již založen účet. K odeslání dochází při každém otevření aplikace. Díky tomu můžete s těmito uživateli rovnou zahájit konverzaci a nemusíte je zvát k používání Mait Chat. Odeslaný seznam telefonních čísel na https://mait.me neukládáme.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, včetně upozornění na dění související s Vaším profilem nebo Vašimi preferencemi nastavenými ve Vašem profilu www stránky,
 • ochrana serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR a to v okamžiku, kdy www stránka vyhodnocuje zobrazení dat přihlášenému uživateli na úvodní stránce a dalších podstránkách, kde rozhodnutí o zobrazení je ovlivněno nastavením štítků a kategorií ve Vašem profilu. Automatické individuální rozhodování je možné vynulovat, tedy nastavit na výchozí hodnoty a to vymazáním štítků a kategorií v nastavení profilu. Tuto akci je možné provádět opakovaně.
 2. E-maily, které Vám správce zasílá, nepovažuje správce ani Vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu existence Vašeho profilu a nejdéle po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení na www stránce pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a Vámi.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • zajišťující služby provozování webové stránky,
 1. Při poskytování služeb správci pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim správce může předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:
  • Společnost poskytující hosting Wedos Internet, a.s. pro ukládání dat z webové aplikace (politika bezpečnosti informací společnosti Wedos Internet, a.s.: https://datacentrum.wedos.com/cldata/272/politika-bezpecnosti-informaci.pdf). Osobní údaje neopouští území Evropské unie.
  • E-mailingovou službu MailChimp pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnosti MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield.
  • Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
  • přihlašujete-li se prostřednictvím Facebooku, pak také služba Facebook Login provozovaná společností Facebook Ireland Limited. Prostřednictvím služby Facebook Login předáváme jako osobní údaj IP adresu návštěvníka. Osobní údaj může být společností Facebook Ireland Limited předáván do USA, přičemž společnost splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Výše zmíněná práva můžete uplatit nejrychleji na emailu info@mait.me.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Z emailové rozesílky máte možnost se jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého námi rozesílaného marketingového emailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. informování o změně ve Smluvních podmínkách nebo Zásadách ochrany osobních údajů, změna našich kontaktních údajů apod.).

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména umístěním databáze u společnosti Wedos Internet, a.s. splňující úroveň zabezpečení dle certifikátu ISO/IEC 27001.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. V případě, že se správce dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorní.
 5. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 6. Potvrzujete správci, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl/a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy správce vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to správce požádá, vždy poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.2.2024.